Sonya Shorey

Vice President, Strategy, Marketing and Communications, Invest Ottawa

Sonya Shorey

Vice President, Strategy, Marketing and Communications, Invest Ottawa

Biography